Menu

Our Team

Core Committee Teachers

Mr. Mathew Sam – 9830587850
Mrs. Annu Dhall
Mrs. Janet Pang
Mrs. Sampa Saha
Mr. Sanchayan K Ray
Mr. Sumit Sengupta

Core Committee

Yashvardhan Saraf – 8584944950
Abhimanyu Kakrania – 9836078626
Mayank Keoliya – 9007025671
Shreyans Vasa – 8420093937
Varun Agarwal – 8582971702

Tech Team

App:

Basil Benedict Victor
Anushko Roychoudhary
Pathikreet Choudhary

Design:

Varun Agarwal
Debopam Das
Soham Shaw


Video and Animation:

Yashvardhan Saraf
Aidan Scolt
Kushal Rajani
Rajdeep Adhikary
Soham Chandra


Online Portal:

Mayank Keoliya
Vishesh GoyalWebsite:

Vedant Mozumdar
Sushmit Ghosh